Super Unit ( Điều khiển bằng tín hiệu Analog, Độ chính xác cao) - Đặc điểm áp suất - dòng chảy

Pressure – Flow Rate Characteristics (200 V Single pump)

SUT00S3018-30-A

Maximum operating pressure=17.6 [MPa]
Maximum flow rate=30 [L/min]
Command voltage=5 [V]

SUT00S5021-30-A

Maximum operating pressure=20.6 [MPa]
Maximum flow rate=50 [L/min]
Command voltage=5 [V]

SUT00S8018-30-A

Maximum operating pressure=17.6 [MPa]
Maximum flow rate=80 [L/min]
Command voltage=5 [V]

SUT00S5025-10-L-N0432

Maximum operating pressure=24.5 [MPa]
Maximum flow rate=50 [L/min]
Command voltage=5 [V]

SUT00S15018-10-A

Maximum operating pressure=17.6 [MPa]
Maximum flow rate=150 [L/min]
Command voltage=5 [V]

Pressure – Flow Rate Characteristics (400 V Single pump)

SUT00S5021-20YA-N0265

Maximum operating pressure=20.6 [MPa]
Maximum flow rate=50 [L/min]
Command voltage=10 [V]

SUT00S8018-21YA

Maximum operating pressure=17.6 [MPa]
Maximum flow rate=80 [L/min]
Command voltage=10 [V]

SUT00S13018-10YA-N0218

Maximum operating pressure=17.6 [MPa]
Maximum flow rate=130 [L/min]
Command voltage=10 [V]

SUT00S13021-11YA-N0286

Maximum operating pressure=20.6 [MPa]
Maximum flow rate=130 [L/min]
Command voltage=10 [V]

SUT00S15018-10YA

Maximum operating pressure=17.6 [MPa]
Maximum flow rate=150 [L/min]
Command voltage=10 [V]

SUT00S20018-20YL-N0340

Maximum operating pressure=17.6 [MPa]
Maximum flow rate=200 [L/min]
Command voltage=10 [V]

S-SUT00S25018-10YA

Maximum operating pressure=17.6 [MPa]
Maximum flow rate=250 [L/min]
Command voltage=10 [V]

S-SUT00S30018-10YA

Maximum operating pressure=17.6 [MPa]
Maximum flow rate=300 [L/min]
Command voltage=10 [V]

Pressure – Flow Rate Characteristics (200 V Double Pump)

SUT00D3021-30-B-N0436

Maximum operating pressure=17.6/20.6 [MPa]
Maximum flow rate=30/18.3 [L/min]
Command voltage=10 [V]

SUT00D8021-30-B-N0323

Maximum operating pressure=17.6/20.6 [MPa]
Maximum flow rate=80/38.4 [L/min]
Command voltage=10 [V]

SUT00D13021-10-B-N0321

Maximum operating pressure=20.6/20.6 [MPa]
Maximum flow rate=130/47.9 [L/min]
Command voltage=10 [V]

SUT00D15021-10-B-N0365

Maximum operating pressure=17.6/20.6 [MPa]
Maximum flow rate=150/70.9 [L/min]
Command voltage=10 [V]

SUT00D20021-10-L

Maximum operating pressure=11.5/25.0 [MPa]
Maximum flow rate=200/56 [L/min]
Command voltage=10 [V]

Pressure – Flow Rate Characteristics (400 V Double Pump)

SUT00D8021-21YB-N0324

Maximum operating pressure=17.6/20.6 [MPa]
Maximum flow rate=80/38.4 [L/min]
Command voltage=10 [V]

SUT00D13021-10YB-N0322

Maximum operating pressure=20.6/20.6 [MPa]
Maximum flow rate=130/47.9 [L/min]
Command voltage=10 [V]

SUT00D15021-10YB-N0358

Maximum operating pressure=17.6/20.6 [MPa]
Maximum flow rate=150/70.9 [L/min]
Command voltage=10 [V]

S-SUT00D20021-12YL

Maximum operating pressure=11.5/25.0 [MPa]
Maximum flow rate=200/56 [L/min]
Command voltage=10 [V]

S-SUT00D8025-11YL

Maximum operating pressure=15.0/25.0 [MPa]
Maximum flow rate=80/40.0 [L/min]
Command voltage=10 [V]

S-SUT00D13025-11YL

Maximum operating pressure=15.0/25.0 [MPa]
Maximum flow rate=130/37.3 [L/min]
Command voltage=10 [V]

S-SUT00D20025-20YL

Maximum operating pressure=16.5/25.0 [MPa]
Maximum flow rate=200/56.1 [L/min]
Command voltage=10 [V]