Super Unit - Sinh nhiệt thấp

2. Sinh nhiệt thấp

Giảm tải cho máy điều hòa không khí, giảm lượng nhiệt sinh ra mang lại những giá trị sau: